Vergelijk aanbiedingen

Privacy Statement MT-makelaars

MT-makelaars respecteert jouw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens MT-makelaars verwerkt.

MT-makelaars verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met jou als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt MT-makelaars soms een derde partij in. Jij als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kun je jezelf aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van MT-makelaars.

MT-makelaars verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

– het aangaan van overeenkomsten, te weten een opdracht tot bemiddeling bij verkoop, een opdracht tot bemiddeling bij aankoop, een opdracht tot taxatie van een registergoed.

– het innen van declaraties

– advisering, bemiddeling en verwijzing

– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

– marketing- en communicatie activiteiten

– werving en selectie (sollicitatie)

MT-makelaars verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door een betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

Naam, (e-mail)adres, woonplaats, telefoonnummer, Burgerservicenummer.

De hiervoor opgesomde persoonsgegevens verwerkt MT-makelaars omdat deze door jou als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

 

MT-makelaars verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– wettelijke verplichting

– uitvoering van een overeenkomst

– verkregen toestemming van betrokkene(n)

– gerechtvaardigd belang

MT-makelaars deelt jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere jurist, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van MT-makelaars, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van jouw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan MT-makelaars persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van MT-makelaars persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door MT-makelaars ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

MT-makelaars hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval MT-makelaars gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal MT-makelaars in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

MT-makelaars bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kun je sturen via onderstaande contactgegevens. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek ontvang je nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij MT-makelaars aan het verzoek van een betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Een verzoek zoals hiervoor bedoeld kun je sturen naar:

info@MT-makelaars. Telefoonnummer 06 24 88 09 23

Om zeker te weten dat wij op basis van jouw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij je om ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en Burgerservicenummer. MT-makelaars neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op jouw eigen persoonsgegevens.

Op de website(s) van MT-makelaars, www.MT-makelaars.nl, zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. MT-makelaars houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor eigen risico. Voordat je van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

MT-makelaars houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door MT-makelaars verkocht aan derden.

Om het gebruiksgemak van de website(s) van MT-makelaars te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek op de website(s) van MT-makelaars op bijvoorbeeld je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Het gebruik van deze cookies kun je op elk gewenst moment weigeren, alhoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van MT-makelaars maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van MT-makelaars geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. MT-makelaars heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) lees je meer over cookies en hoe je deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op de website(s) biedt MT-makelaars een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens die in dit privacy statement zijn opgenomen.

MT-makelaars is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op zo een verzoek geeft MT-makelaars dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval je als betrokkene persoonsgegevens iets post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

MT-makelaars heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website www.MT-makelaars gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit privacy statement kun je contact opnemen met info@MT-makelaars.

 

Dit privacy statement is op d.d. 08 januari 2018 vastgesteld.